در س اخلاق امام جمعه شهرستان فاروج در مدرسه علمیه خواهران

دومین جلسه در س اخلاق امام جمعه شهرستان فاروج در مدرسه علمیه خواهران بر گزار گردید در این جلسه امام جمعه شهرستان ضمن بیان حدیٍث قدسی ادامه مبحث الزامات طلبگی را برای خواهران طلبه بیان نمودند

/ 0 نظر / 5 بازدید