سوالات مسابقه نماز جمعه شهرستان فاروج 1392/6/1

مسابقه نماز جمعه شهرستان فاروج
جمعه۰۱/۰۶/۱۳۹۲

۱- حاکم وقاضی صحنه قیامت چه چیزی را ازبندگان می پذیرد؟الفوساطت پدر ومادر-ب-فدیه وبها- ج–عمل پاکد- تقوی- 
۲-امام باقر(ع) فرمودندکاملترینمؤمنین از نظر ایمان چه کسانی هستند؟الف- با تقوی ترینب مجاهد ترین- ج -نیک خلق تریند- مومن ترین
۳-شهدای دولت در شهرستان فاروج چند نفر می باشند؟الف- ۵ب- ۲ج-۱۰د-۳
۴-چند مورد از جهت گیریهای دولت را بنویسید؟

ستاد نماز جمعه شهرستان فاروج

/ 0 نظر / 6 بازدید