مسئولین به شرکتهای تعاونی کمک کنند

امام جمعه شهرستان فاروج در دیدار رئیس وکارکنان اداره تعاون وجمعی از تعاونگران شهرستان ضمن تبریک هفته تعاون اظهار داشتند در گذشته شرکتهای تعاونی خوب عمل نکرده اند لذا مردم نسبت به تعاونیها خوشبین نیستند لذا باید مسئولین امر ضمن نظارت بر عملکرد تعاونیها در مواقع نیاز ؟آنها را یاری کنند


 ایشان در ادامه افزودند اگر مسئولین امر می بینند یک شرکت تعاونی به خاطر نبود نقدینگی زمین گیر شده است باید کمک کنند تا تعطیل نشود  چرا که تعطیلی هر کدام از این شرکتها علاوه بر بیکاری وکاهش تولید تبعات دیگری دارد که باید با کمک به آنها باعث احیای این شرکتها بشویم

 ایشان درادامه افزودند چرا در مورد برخی محصولات شهرستان مثل زعفران باید واسطه ها ودلالها سود ببرند وخود کشاورزان کمترین سود نسیبشان بشود اینجا است که نقش تعاونیها معلوم می شود اگر عده ای آموزش ببینند که چگونه باید کار آفرینی واشتغالزائی بکنند وبتوانند با کنارهم گذاشتن سرمایه های اندک مردم در امر تولید کار بکنند وبه ویژه با تشکیل شر کتهای تعاونی یقینا تمام سود نسیب کشاورز وتولید کننده می شود نه واسطه ودلال

 ایشان ضمن اظهار تاسف از تعطیلی برخی شرکتها در شهرکت صنعتی خواستار کمک مسئولان شهرستان برای فعالیت این شرکتها با تمام ظرفیت شد

/ 0 نظر / 47 بازدید