جلسه اعضا ستادنمازجمعه شهرستان فاروج

-همه اعضای ستاد باید پای کار باشند

-تقسیم کار اعضای ستاد باید انجام گیرد وشیفت بندی همه اعضای ستاد

- ارتباط اعضا با مسئول ستاد وامام جمعه مستمر باشد

- درروزهای جمعه کارت اعضا باید در دید مردم باشد

- ستاد خواهران باید بیشتر فعالیت نماید

- مهد آدینه با همکاری بهزیستی باید ایجاد شود

- نظم در محل اجرای نماز جمعه مشهود باشد

- تزئینات جایگاه نماز جمعه متناسب با مناسبتها باشد

-در صورت وجود سخنران بیش از ده دقیقه نباشد

-صندوق ارتباطات مردمی در محل نماز جمکعه نصب شود

- همکاری برای نشریه آدینه فاروج

-فرا خوان عضویت در ستاد نماز جمعه وگزینش آفراد طبق فرم

-با توجه به آغاز سال تحصیلی از وجود دانش آموزان برای اداره نماز ونیز اجرا وتلاوت قرآن استفاده شود

-نو آوری وخلاقیت ها در نماز جمعه باید مشهود باشد

- حتما به صورت نامحسوس امنیت نماز جمعه توسط مسئولب مربوطه چک شود

-نکات لازم به طرح در نماز جمعه به امام جمعه اطلاع رسانی شود

- اطلاعیه یک یا دومورد در نماز جمعه خوانده شود

- از افراد مسئله دار در ستاد استفاده نشود

-مجریان نماز جمعه با صلابت برنامه را اجرا نمایند

-همکاری با نشریه هفتگی آدینه فاروج

/ 0 نظر / 3 بازدید