سوالات مسابقه نمازجمعه شهرستان فاروج 1392/7/12

مسابقه نماز جمعه شهرستان فاروج
جمعه۱۲/۷/۱۳۹۲

۱- دو قـسمت از مصارف هشتگانه زکات برای چه کسانی مقرر گردیده است ؟الف سادات وعلماب- غارمین ودر راه ماندگان ج- فقرا و مستمنداند-امور عمرانی ونیازمندان 
۲-پیامبر اکرم(ص) فرمودند وطنی که امنیت و شادی در آن نیست چه چیزی در آن نیست? الف-برکتیب-خیریج-صفائید-شادی
۳-حضرت امام خمینی از آمریکا چه تعبیری کردند؟الف-ابرقدرتب-بزرگترین کشوردنیاج-شیطان بزرگ د- جنگ افروز دوران
۴-امام جمعه شهرستان از اصناف شهرستان به خاطر چه عملکردی تشکر نمودند ؟الف- رعایت آداب معاملات ب- همکاری با ادارات ج-درج قیمتها د- احترام به حقوق شهروندان 
ستاد نماز جمعه شهرستان فاروج

/ 0 نظر / 3 بازدید