سولات مسابقه نمازجمعه شهرستان فاروج 1392/6/8

مسابقه نماز جمعه شهرستان فاروج
جمعه۸/۶/۱۳۹۲

۱- هرکس خلقش نیکو شد، راه های زندگی برایش چگونه می گردد ؟الف آسان میگردد-ب- هموار می گردد – ج–راحت می گرددد- دشوار میگردد- 
۲-نزدیکترین افراد در قیامت از نظر جایگاه به پیامبر(ص) چه کسانی هستند؟الف- با تقوی ترینب مجاهد ترین- ج – نیکوترینتان از جهت اخلاق د- خیرترینتان
۳-روزمبارزه با تروریسم چه روزی می باشد؟الف-۷تیرب-۸شهریورج-۱۴شهریورد-۱۳آبان
۴- یکی از در خواستهای به حق شهروندان شهرستان فاروج از دولتمردان چیست ؟الف- استقرار مدیران وکارکنان ادارات درشهرستانب- استخدام نیروهای بومیج- تکریم ارباب رجوعد- مسئولین بومی

ستاد نماز جمعه شهرستان فاروج

/ 0 نظر / 6 بازدید