امام جمعه شهرستان فاروچ ضمن تقدیر از بر گزار کنند گان این یادواره وبه ویژه ارتش جمهوری اسلامی طی سخنان کوتاهی اظهار  داشتند امروز ما هستیم که به این یادو.اره ها برای زدودن غبار غفلت از دل وجان وفکر وانیشه خودمان نیاز مندیم وشهدا به این یادواره ها نیاز ی ندارند