اولین جلسه تفسیر سوره مبارکه حجرات توسط امام جمعه شهرستان برای حاضران تفسیر گردید