دراین دیدار سخنرانی خود را با بیان یک خاطره از جبهه آغاز نمودند ایشان در ادامه به اثرات مثبت 8 سال دفاع مقدس در نظام مقدس اسلامی ورویکرد دشمنان به سمت نرمش با جمهوری اسلامی اشاره نمودند وافزودند به خاطر 8 سال دفاع مقدس  ملت است که ا مروز آمریکا از ملت ایران حساب میبرد وعلیرغم تهدیدات مکرر نتوانستا کوچکتری اقدامی انجام دهد  ایشان درادامه افزودند به صدام آدر سغلط داده بودند واو از روی عدم شناخت از ملت ایران این حمله را آغاز کرد ونتیجاش را هم دید