مسابقه نماز جمعه شهرستان فاروج
جمعه۲۵/۵/۱۳۹۲

۱- بر اساسآیه ۱۲۸ سوره نحلخداوند با چه کسانی است؟الفت باپروا کنند گان از خدا-ب-با انسانهای عادل- ج–بانیکو کاراند- گزینه الف وج- 
۲-نام دیگر خطبه همام چیست؟الف- قاصعهب- شقشقیهج -متقیند- انفاق
۳-مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید سعید فطر در مورد چه چیزی هشدار دادند؟الف- اسرافب- وقوع جنگ داخلی در مصرج-عدم حمایت از سوریهد-اشرافیگری
۴-خلاصه ای از بیانات مقام معظم رهبری خطاب به آزادگان را مقوم فرمائید؟

ستاد نماز جمعه شهرستان فاروج