دراین جلسه امام جمعه شهرستان فاروج اظهار داشتند ترویج روحیه ایثار وشهادت در بدنه جامعه وبه ویژه کارکنان دولت یعنی ادمیدن روحیه کار وتلاش مضاعف وباید همه در این زمینه فعالیت نمایند