هر هفته اعضا ستاد نمازجمعه شهرستان فاروج در محل درب ورودی مصلی از نمازگزاران جمعه با شربت پذیرائی می نمایند .