امام جمعه محترم فاروج با امام جمعه محترم شهرستان کلات واعضا دفتر ایشان در روز تودیع خود دیدار نمودند.