در این مراسم امام جمعه شهرستان طی سخنانی به بیام موقعیت سیاسی دینی واجتماعی امام صادق(ع) پرداختند