درروز پنجشنبه جلسه شورای اداری با موضوع تودیع ومعارفه امام جمعه شهرستان فاروج برگزار گردید.