آزادگان عزیز شهرستان فاروج درروز شنبه ۹۲/۵/۲۶روز ورود آزادگان به میهن اسلامی با امام جمعه محترم جدید دیدار نمودند.