مدیریت محترم آموزش وپرورش وهمکاران ایشان درروز دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۲۸باامام جمعه محترم جدید شهرستان فاروج