جمعی از مسئولین ادارات (ریاست محترم بنیادمسکن ،ریاست اداره برق ، فنی وحرفه ای ) باامام جمعه محترم جدید دیدار نمودند.