امام جمعه محترم وپرتلاش شهرستان فاروج در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹چهل مورد تماس تلفنی جهت احوالپرسی والدین شهدای معظم شهرستان داشتند ، امام جمعه محترم ومعزز علاوه براحوالپرسی ، اگراین خانواده های معظم احیا نا مشکلاتی درهرزمینه داشته باشند پیگیری می نمایند .