در این جلسه امام جمعه شهرستان بخشی از حکمت150 را برای حاضران تفسیر نمودند