هیئت امنای شورای هیئات مذهبی شهرستان فاروج در روز سه شنبه ۱۳۹۲/۵/۲۹باامام جمعه محترم دیدار نمودند.