در این مراسم که دانش آموزان پسرو دختر به سن تکلیف رسیده حضور داشتند امام جمعه شهرستان در مورد تکلیف ووظایف مکلفین سخنرانی نمودند