امام جمعه شهرستان به همراه فرماندار وریاست کمیته امداد از دوتن از سادات مریض در منازل ایشان عیادت نموده واز آنان دلجوئی نمودند