در این مراسم امام جمعه شهرستان فاروج ضمن قدر دانی از اهدا’ زمین این آموزشگاه توسط جانباز 70درصد افزودند سفرمقام معظم رهبری صرف نظر از برکات مادی که برای استان داشت خودش فی نفسه برکات فراوانی را با این استان وارد نمود که مردم این استان تا سالیان متمادی این سفررا فراموش نخواهند نمود