در این دیدار امام جمعه شهرستان فاروج ضمن خیرمقدم به جناب آقای برقمدی خواستار توجه جدی استان به آب کشاورزی شهرستان فاروج شد ایشان اظهار داشتند سهم شهرستان فاروج از بخش آب خیز داری ونیز آبیاری تحت فشار کافی نمی باشد ایشان افزودند البته باید مردم در این گونه موارد توجیه شوند تا مشارکت مردمی بیشتر شود امام جمعه شهرستان فاروج ضمن اظهار نگرانی از ویلا سازی در باغات که منبع در آمد وتولید ملی هستند خواستار اجرای طرحهای یکپارچه سازی اراضی وباغات برای بهره برداری بیشتر شدا